ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έχοντας αποκτήσει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών-επιστημόνων, έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε κάθε σας ανάγκη.

Συστάσεις – Μετατροπές – Συγχωνεύσεις Εταιρειών

Κατάρτιση Φακέλου Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων

Παρακρατούμενοι Φόροι

Κάτοικοι Εξωτερικού και φορολογική κατοικία

Εκπροσώπηση σε τακτικό ή έκτακτο φορολογικό έλεγχο

Συστάσεις – Μετατροπές – Συγχωνεύσεις Εταιρειών

Με γνώμονα τη σωστή λειτουργία της επιχείρησής σας, προτείνουμε  την κατάλληλη μορφή επιχείρησης που ταιριάζει με τις ανάγκες σας, αναλαμβάνοντας όλη την διαδικασία που απαιτείται με βάση την ελληνική νομοθεσία. Με πολυετή πείρα και με έμπειρο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό αναλαμβάνουμε επίσης μετατροπές, συγχωνεύσεις, διασπάσεις εταιρειών.

Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων

Αναλαμβάνουμε τη μηχανογραφημένη τήρηση τόσο απλογραφικών όσο και διπλογραφικών βιβλίων, με σύγχρονα λογιστικά προγράμματα. Ο πελάτης είναι σε θέση να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησής του, τις πληρωμές προς τρίτους και τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις των πελατών και των προμηθευτών.

Κατάρτιση Φακέλου Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Οι ημεδαπές επιχειρήσεις που συνδέονται με άλλη επιχείρηση, βάση ελληνικών λογιστικών προτύπων (ΕΛΠ), υποχρεούνται να τηρούν Φάκελο Τεκμηρίωσης τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών τους.

Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργική ταυτότητα της επιχείρησης, όπως τον όμιλο στον οποίο ανήκει, τις λειτουργίες που επιτελεί και τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και κατάλογο με τις ενδοομιλικές συναλλαγές προς τεκμηρίωση, οι οποίες πραγματοποιούνται εντός της οικείας διαχειριστικής περιόδου και σύντομη περιγραφή της μεθόδου τεκμηρίωσης που εφαρμόζεται. Ο φάκελος τεκμηρίωσης τηρείται στην επιχείρηση και τίθεται στη διάθεση της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής στα πλαίσια ελέγχου, εντός εύλογου χρόνου ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες.

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων

Αναλαμβάνουμε τη συμπλήρωση και υποβολή των φορολογικών εντύπων (Ε1, Ε2 ,Ε3, Ε9, Έντυπο Ν) όλων των φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και ατομικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το ειδικά καταρτισμένο προσωπικό μας είναι σε θέση να σας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας σας και τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αυτήν.

Κάτοικοι Εξωτερικού και φορολογική κατοικία

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθηθεί για την επιλογή της φορολογικής κατοικίας, αφού πρώτα ενημερώσουμε τον ενδιαφερόμενο για τη φορολόγηση και τη νομοθεσία της Ελλάδας.

Σε μία προσπάθεια να προσελκύσει ξένα κεφάλαια, η κυβέρνηση εισήγαγε στο νέο φορολογικό νόμο εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος από συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης που αποκτούν φυσικά πρόσωπα τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα επεκτείνοντας έτσι τα μέχρι τώρα ισχύοντα για την εναλλακτική φορολόγηση.

Παρακρατούμενοι Φόροι

Αναλαμβάνουμε τη συμπλήρωση και την υποβολή όλων των παρακρατούμενων φόρων που ορίζει η ελληνική νομοθεσία. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις Δηλώσεις απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις, από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας καθώς και από Μερίσματα, Τόκους και Δικαιώματα,  την Οριστική δήλωση ΦΜΥ, την Οριστική δήλωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, την οριστική δήλωση εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις κ.ά.

Εκπροσώπηση σε τακτικό ή έκτακτο φορολογικό έλεγχο

Αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση κάθε είδους φορολογικού ελέγχου από την έναρξή του έως τη λήξη του, ακόμα και εάν χρειαστεί οποιαδήποτε προσφυγή στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια, προτείνοντάς σας τους κατάλληλους νομικούς συμβούλους, οι οποίοι, σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα μας, θα αναλάβουν την δικαστική υποστήριξη της υποθέσεως.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Έγκυρη πληροφόρηση και υπεύθυνη καθοδήγηση.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Έγκυρη πληροφόρηση και υπεύθυνη καθοδήγηση.

Επικοινωνία