Η παρούσα δράση / πρόσκληση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων υφιστάμενων, νέων ή υπό σύσταση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται / θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης και συγκεκριμένα στον τομέα του τουρισμού για την ενίσχυση της ίδρυσης ή/και του εκσυγχρονισμού τους με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους και την ανάπτυξή τους με τη χρήση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 10.000€ έως 75.000€.

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 1.000.000 €., εκ των οποίων:

  • 700.000€ αφορούν υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις.

  • 300.000€ αφορούν υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 18 μήνες από την Απόφαση Ένταξης.

Περίοδος υποβολής:

Από 26/05/2021 έως 26/08/2021.

map

Αναλυτικά η Δράση εδώ.